The winner. 2-1 Turkey. Burak Yilmaz v Belarus


Turkey