Bayern Munich v Augsburg Video clips & highlights -2017-04-01

Watch highlights & video clips from Bayern Munich v Augsburg.