Still got it! Alessandro Del Piero (Sydney) nutmeg and wonderful finish v Newcastle Jets


B101 Writer