Sir Alex Ferguson celebrates and takes pictures


B101 Writer