Shinji Kagawa v Tottenham [Individual highlights]


Shinji Kagawa