Shinji Kagawa hits the crossbar (Japan) v Australia


Shinji Kagawa