Shevchenko ’50-50′ for England game

Andriy Shevchenko