Salomon Kalou (Ivory Coast) v Gambia


Salomon Kalou