Salomon Kalou (Ivory Coast) v Gambia

Salomon Kalou