Press Pass: Martinez OK to speak to Everton


B101 Writer