Lazio unveil their new kits on piazza San Silvestro