Inter Milan check out the White House on Washington Tour