GIF: Lukas Podolski chance v Newcastle, chalked off for offside

GIF: Lukas Podolski chance v Newcastle, chalked off for offside