GIF: Shinji Kagawa’s classy touch v Liverpool


Shinji Kagawa