GIF: Shinji Kagawa shows excellent technique to fire Japan 2-0 up

Shinji Kagawa