GIF: Oscar’s sweet flicked finish v Brentford

GIF: Oscars sweet flicked finish v Brentford