GIF. 2-1 Manchester United: Rio Ferdinand on 87 v Swansea

ib2C6eNbGQ5AK6 GIF. 2 1 Manchester United: Rio Ferdinand on 87 v Swansea

B101 Writer