GIF: 1-0 Manchester United! Wayne Rooney v Manchester City

GIF: 1 0 Manchester United! Wayne Rooney v Manchester City