Futsal FAIL: Rodrigo (Carlos Barbosa) air shot v Umuarama