Brilliant Tobias Hysen volley for Sweden v Germany [GIF]

Brilliant Tobias Hysen volley for Sweden v Germany [GIF]