Archie Thompson (Melbourne Victory) 2-0 V Sydney


B101 Writer