GIF of the Day: John Obi’s snow bath (Inter Milan – Palermo)