GIF of the Day: John Obi’s snow bath (Inter Milan – Palermo)

GIF of the Day: John Obis snow bath (Inter Milan   Palermo)